Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo energetyczne

SPCG świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa energetycznego oraz obsługi procesów inwestycyjnych w energetyce. Do grona klientów SPCG należą podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

Szczególne doświadczenie SPCG posiada w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych. SPCG zapewnia także kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w zakresie energetyki konwencjonalnej.

W zakresie prawa energetycznego nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych w zakresie konwencjonalnych źródeł energii;
  • kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmującą organizację procesu inwestycyjnego;
  • uzyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych;
  • uzyskiwanie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
  • uzyskiwanie niezbędnych decyzji o warunkach zagospodarowania terenu oraz pozwoleń budowlanych;
  • uzyskiwanie niezbędnych decyzji w zakresie dokonywania przyłączy do sieci energetycznych;
  • kompleksowe doradztwo regulacyjne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami;
  • kompleksową obsługę transakcji M&A w sektorze energetyki, obejmującą przeprowadzanie badań due dilligence;
  • reprezentację w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, w procedurze odwoławczej oraz w procedurze sądowej i sądowoadministracyjnej;
  • doradztwo transakcyjne przy umowach dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii oraz umowach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk