Banner_subpages
Specjalizacje

Zamówienia publiczne

SPCG świadczy usługi doradztwa prawnego związane z prawem zamówień publicznych. Klientami SPCG są zarówno podmioty udzielające zamówień, jak i wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradztwo prawne świadczone przez SPCG obejmuje m.in.:

  • kompleksowe doradztwo prawne w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych i konkursów;
  • ocenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych;
  • przygotowanie projektów umów zawieranych w trybie zamówień publicznych;
  • przygotowanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych oraz wykonaniem i zmianą umów zawartych w trybie zamówień publicznych;
  • przygotowanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • przygotowanie skarg od rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
  • reprezentacja w sporach dotyczących zmian umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk