Banner_subpages
Specjalizacje

Produkty spożywcze

SPCG posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność na rynku spożywczym. Oferujemy wszechstronne usługi prawne w wielu aspektach istotnych dla podmiotów działających na rynku spożywczym, w zakresie prawa krajowego oraz unijnego. Wiedza i doświadczenie umożliwiają prawnikom SPCG obsługę Klientów z zachowaniem najwyższych standardów pomocy prawnej oraz ze zrozumieniem specyfiki działalności przedsiębiorców branży spożywczej, w szczególności w jej aspekcie biznesowym. Nasze usługi obejmują m.in.

  • przygotowanie projektów umów i reprezentację w negocjacjach z innymi przedsiębiorcami z branży spożywczej, dotyczących umów obejmujących problematykę prawa żywnościowego, w tym w szczególności umów handlowych związanych z dystrybucją środków spożywczych, umów agencyjnych, doradztwem związanym z bieżącym ich wykonaniem, umów o poufności i licencyjnych,
  • doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji dla podmiotów działających na rynku spożywczym, w szczególności związane z przygotowaniem lokalu, w którym będzie prowadzona działalność żywnościowo-żywieniowa, reprezentację przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi, reprezentację w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania zakładów,
  • przygotowanie regulaminów dotyczących wprowadzania do obrotu środków spożywczych, w tym w szczególności sprzedaży przez Internet oraz konkursów,
  • przygotowanie ram prawnych związanych z wprowadzaniem na rynek środków spożywczych, w tym suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wprowadzania do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, w tym reprezentację w postępowaniach w sprawach kwalifikacji produktów prowadzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • doradztwo w zakresie objętym regulacją przepisów prawa żywnościowego z uwzględnieniem jakości handlowej, w tym w szczególności: w zakresie wymagań dotyczących znakowania środków spożywczych, z uwzględnieniem prezentacji, reklamy i promocji, a także w obszarze wyrobów przeznaczonych do kontakt z żywnością,
  • doradztwo w zakresie reklamy środków spożywczych, zwłaszcza w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem kampanii reklamowych i akcji marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi,
  • reprezentację podmiotów działających na rynku spożywczym w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym w sprawach wymierzania kar pieniężnych, w szczególności w sprawach dotyczących nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych,
  • reprezentację przedsiębiorców branży spożywczej w postępowaniach administracyjnych przed organami urzędowej kontroli żywności i jakości handlowej, w tym organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  • doradztwo w zakresie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed),
  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym przede wszystkim dotyczących przestępstw wprowadzania do obrotu środków spożywczych szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka, a także produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych zepsutych lub zafałszowanych, oraz reprezentację w sprawach z zakresu prawa wykroczeń.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk